วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Journal of Education Sakon Nakhon University ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 1655 เข้าชม

SSN :
2697-5270 (Online)

 

ปกวารสาร

หน้า – หลัง


บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์


สารบัญ

สารบัญ


บทความวิจัย

การศึกษาระดับปัจจัยการบริหารสถานศึกษาและ
ระดับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ทวีชัย เกียรติสกุลศรี
ชัชจริยา ใบลี
1 – 13

 

การศึกษาแนวทางในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

อุษณากร อุปสัย
ชัชจริยา ใบลี
14 – 27

 

การศึกษาการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู3-28

วีระยุทธ หลาบหนองแสง
ชัชจริยา ใบลี
28 – 43

 

การวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา

ชยางกูร จันทะวัน
สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
44 – 61

 

พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เรียนในยุคชีวิตวิถีใหม่5-62

ชัยวัฒน์ แจ้งอักษร
จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ
นภัทธัญญ์ ตัณฑเสน
นัทธ์หทัย กันทพงษ์
62 – 76

 

แนวทางการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ณัฐพล พงษ์ถาวร
ชัชจริยา ใบลี
77 – 91

 

เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ในรายวิชาระบบสานักงานอัตโนมัติ

ปัญญา จันทโคต
92 – 108

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้
เรื่อง นครพนมเมืองมหัศจรรย์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มัทนา สถิตย์
109 – 126

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับความสาเร็จในการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 11

ชลธิชา กระแสศิล
สุรัตน์ ดวงชาทม
เพ็ญผกา ปัญจนะ
127 – 142

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การคิดสร้างสรรค์เป็นฐานและรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบโมเดลซิปปาเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้ในวิชาชีพครู

ปัณฑิตา อินทรักษา
143 – 158

 

การทาหน้าที่เชิงบริหาร (Executive Functions–EF) ของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการฝึกโดยใช้เกมส่งเสริม

ศิรินันท์ ทองเงิน
ทัศนีย์ บุญเติม
159 – 172


การขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ไพบูรณ์ เกตวงษา
ชลธิชา กระแสศิล
ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
มนตรี แย้มกสิกร
173 – 197

 

ประสิทธิภาพการประเมินต้นแบบเกมดิจิทัล 3 มิติ ด้วยมาตรวัดฮีวรีสติก
เพื่อการออกแบบ รายวิชา เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ปิยะนันท์ ปลื้มโชค
198 – 214

 

Effects of Translation on Reading Practice of English Program Students

Surachai Piyanukool
Benchaporn Wannupatamp
Suthiap La-ongtong
Wantanee Namsawat
Prakong Kanjanakaroon
215 – 222

 

The Development to Teacher Competency on Learning Management in the 21ST Century: A case of Ban Natan khamkha School

Wanida Phuchumni
Watana Suwannatrai
Chaiya Pawabutra
223 – 236

 

A Model for Instructional Leadership Development for Secondary School English Teachers in the Northeast Thailand

Nattapol Wannasri
Chaiya Pawabutra
Watana Suwannatrai
237 – 247

 

Developing soft skills for students of economics major at Tan Trao University, Viet Nam in the context of the Fourth Industrial Revolution

Do Hai Yen
248 – 255

 

Innovating teaching methods under the orientation of developing competencies for students of primary education and preschool education at Tan Trao University

Vu Thi Huong, PhD
256– 262

 

Some techniques to enhance excitement for non-major students in learning English at Tan Trao University

Bui Thi Lan, M.A1
263 – 270

 

Digital transformation in training in untversities of Vietnam–A necessary solution to be adaptative during and after Covid–19 pandemic

Nguyen Huu Dung
271 – 277

 

Study the poem “WAVE”-XUÂN QUỲNH from a conceptual metaphor perspective

Dr. Pham Thi Huong Quynh
278 – 285

 

Some techniques for teaching language focus in English grade 9

Ta Thi Thanh Huyen, MA.
286 – 293

 

Applying metacognitive theory in teaching Vietnamese to foreigners in the direction of improving self-study capacity

Dr. Nguyen Thi Hong Chuyen
294 – 305

 

Developing capacity to perform in some situations of learning Vietnamese for foreigners

Dr. Duong Thi Ngu
306 – 315

 

The Development of Communicative Reading Exercises
based on Task-based Language Teaching Approach Integrating with Cooperative Learning to Enhance Reading Comprehension and Analytical Thinking Abilities for Students Grade 10

Saowaluck Phissanui
315 – 325

 

Integrating Context Clues Strategy Instruction into Digital Surrounding on EFL Students’ Vocabulary Improvement

Samran Sikkhagit
326 – 334

 

English for Specific Purposes for Accounting Program
in Quang Binh University: a view from students’ needs

MSc. Le Khac Hoai Thanh
335 – 342


Improving the quality of training for Lao students
at Quang Binh University

Nguyen Thi Hoai An, Ma
343 – 348

 

Giving effective written feedback to motivate students in ESL Classes at Quang Binh University

Nguyen Tho Phuoc Thao, M.A
349 – 356

 

The Use of Infographics to Enhance the English Writing Skill of Mathayomsuksa 3 Students in a Private School Context

A-riya Mitayo
Pathamarat Nakanitanon
357 – 368

 

The role of education and training in knowledge economy development in Vietnam today

Le Thi Hanh, Ph.D.
Tran Thi Thuy, M.A.
369 – 379

 

Enhancing the Quality of Scientific Research Activities of young lecturers in Tan Trao University, Tuyen Quang Province, Vietnam

Nguyen Thi Kim Ngan1
380 – 388

 

Measures to improve the quality of teaching and learning English at the University of Da Nang, Vietnam

Tran Thi Thuy Oanh, Ph.D
389 – 397

 

The classroom activities to integrate intercultural competence development into tourism English classrooms in the enhancement of learners’ intercultural competence

Le Van Ba
Nguyen Thu Hang
398 – 403

 

Phenomenological Study on Completing Self-instructional Modules in
New Normal Education

Glen L. Villonez
Jay Emerson G. Quia-eo
Edna H. Jalotjot
389 – 397

 

Measures to improve the quality of teaching and learning English at the University of Da Nang, Vietnam

Tran Thi Thuy Oanh, Ph.D
404 – 418

 

The Role of Stress Management in responding to COVID-19: Students’ perspective from Faculty of International Studies, UFLS, The UD.

Vo Ha Chi, Ms.
Nguyen Thi Quynh Tho PhD
Nguyen Thi Hang
419 – 425

 

Academic Leadership of Teachers in Savannakhet University,
Lao People’s Democratic Republic

Phayvanh Vongphachanch
Chaiya Pawabutra
Tawatchai Pailai
426 – 430


Combining diversified teaching methods in training Specialized Vietnamese for Laotian students at Tan Trao University, Viet Nam

Dr. Phung Thi Thanh
431 – 441