หัวข้อข่าว

ประกาศห้องประชุมออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ The Presentation Schedule of the International Conference Session

ประกาศผลการพิจารณาบทความเพื่อนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ Announcement of Abstract Acceptance for the International Conference Session ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2564

ประกาศผลการพิจารณาบทความเพื่อนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2564

ผศ.เก่ง จีรวัฒน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2564

ทำเนียบรุ่น

เอกสารสำรวจโรงเรียนฝึกสอน

เลือกตั้ง

โครงการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครู ในโครงการ “ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564