หัวข้อข่าว

เลือกตั้ง

โครงการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครู ในโครงการ “ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564

การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ “หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น S.B.T.C” ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564

งานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 12-21 มีนาคม 2564 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

คณบดี และ ดร.วัฒนา

การรับสมัครทุนวิจัย

iiางวัล พระพฤหัสบดี

ผศ.ดร.สถิตย์

ประธาน สครภ