หัวข้อข่าว

สำรวจข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/64 ส่งข้อมูลภายในวันที่ 20 ตุลาคม 64

คบ.ดีเด่น

Banner เกษียณ 64

รศ.ดร ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เฝ้าฯรับเสด็จ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งในรูปแบบ On Site และ Online

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2564

ระบบจองเลขที่หนังสือ คำสั้ง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณคณะครุศาสตร์

ผศ.เก่ง จีรวัฒน์

โครงการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครู ในโครงการ “ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564