หัวข้อข่าว

บันทึกเร่งรัดการเบิกจ่าย-งบแผนเดิน

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 คณะครุศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

รวมบทความและบทคัดย่อ E-PROCEEDINGS การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 2

เลือกโรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี รหัส 64

The 3″ National and 2″‘ International Conference on Education 2022 Teachers Competency Building to the New Normal Future การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 และนานาชาติครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

แนวการวิจัยทางการศึกษา หลังยุค Covid-19

การจัดการเรียนรู้กับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูแบบ New Normal

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Journal of Education Sakon Nakhon University ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564