หัวข้อข่าว

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ครูมืออาชีพ คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง19212 – 19213 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

teacher_pro

no gift no policy

7-66

8-66

9-66

10-66

11-66

12-66

13-66