หัวข้อข่าว

ดาวโหลด หนังสือทำเนียบรุ่นนักศึกษา 2566

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขัน เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

โครงการการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา

โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ อนุรักษ์วัฒนะรรมชาติไทย วันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ และแนะแนวการศึกษา (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565

การประชุมเปิดภาคเรียน 2/2565 คณะครุศาสตร์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารกองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 20 ชั้น 3)

banner ครูคืนถิ่น65

คืนถิ่น 65