ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เผยเเพร่เมื่อ 3341 เข้าชม

 

แนวการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-เอกสารหมายเลข-1
บัญชีลงเวลา
การผลิตสื่อการเรียนการสอน
ขอบข่ายข้อตกลงฝึกสอน-2-เทอม2-64
ปว.-3-ค.บ.-5-ปี.-ภาคเรียนที่-1
ปว.-3-ค.บ.-5-ปี.-ภาคเรียนที่-2
ปว.4-แบบเสนอโครงการ

หนังสือส่งตัวนักศึกษาออกฝึกสอน เทอม 2 /64