วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Journal of Education Sakon Nakhon University ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 2433 เข้าชม

Vol 1 No 1 : กันยายน – ธันวาคม 2562

ISSN :
2697-5270 (Online)

 

ปกวารสาร

หน้า – หลัง


บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ วารสารครุศาสตร์


สารบัญ

สารบัญ


บทความวิจัย

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาหลักภาษาไทย

พระมหาอรรถพงษ์ อตฺถญาโณ, บัญชา เกียรติจรุงพันธ์,
คชา ปราณีตพลกรัง และบัญชา ธรรมบุตร
1 -9

 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) ในวิชาคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู

บัญชา ธรรมบุตร, คชา ปราณีตพลกรัง, พระมหาอรรถพงษ์ อตฺถญาโณ, และบัญชา เกียรติจรุงพันธ์
10 – 18

 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ภาริณี สุวรรณศรี และประสาท เนืองเฉลิม
19 – 24

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด

พรณภา พอกพูน, โยธารักษ์ กองจันทร์, สราวุฒิ ศิริวรรณ
และเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์
25 – 31

 

ผลการสอนการใช้อ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2

ดนุสรณ์ คอนดี
32 – 40

 

การพัฒนาด้านทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป ของเด็กโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแพ้ว จังหวัดชัยภูมิ

นุชจรีย์ ม่วงอยู่
41 – 50

 

ผลของการใช้สื่อการสอนกาลกิริยาภาษาอังกฤษ เพื่อลดความผิดพลาด ด้านการใช้กาลกิริยาในการเขียนระดับระโยคภาษาอังกฤษ

ศุภกานต์ บารุงราชหิรัณย์
51 – 62

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แสงมณี อยู่พุก
61- 63

 

ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย

กัญฐณา สุขแก้ว
62 – 74

 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้านสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1

สาวินี องอาจ
75 – 84

 

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5

รณิดา วงษ์สะพาน
85 – 93

 

การเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือนิทานผ้า ชุดหนูมะลิเด็กดี กับการจัดประสบการณ์ตามปกติ

มะลิสา ไชยพันธุ์, กรวิภา สรรพกิจจานง
94 – 107

 

สภาพและแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ตุลยา ธีรวิโรจน์, กิติวัชร ถ้วยงาม และเผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์
108 – 115

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ไทพนา ป้อมหิน, รชฏ สุวรรณกูฏ และทัสนา ประสานตรี
116 – 128

 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ขจรศักดิ์ ว่องไว, เพลินพิศ ธรรมรัตน์ และระภีพรรณ ร้อยพิลา
129 – 140

 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2

ทัศชัย ชัยมาโย
149 – 159

 

สภาพปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พระมหากฤษณะ จารุวณฺโณ (วงษ์พรม), สุรัตน์ ดวงชาทม
และวิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
160 – 169

 

ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ธนาพนธ์ ตาขัน, สุรัตน์ ดวงชาทม และวิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
170 – 180

 

รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสงเสริมคุณภาพ การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คนอง ศรีสรณ์
181 – 187

 

รูปแบบการนาระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี

เกศรี วิวัฒนปฐพี, บุญปลูก สิทธิไชย, เจษฎา ขัดเขี้ยว
และเกศวภรณ์ ต้องโพนทอง4
188 – 196

 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะของครู ด้านการบริหาร จัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ธวัชชัย สัญจรเลิศ และชาญวิทย์ หาญรินทร์
197 – 206

 

ปัจจัยการบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของ ข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ทวีวัฒน์ ข่วงทิพย์, เพลินพิศ ธรรมรัตน์ และระภีพรรณ ร้อยพิลา
207 – 216

 

สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ฤทัยรัตน์ ฝ่ายเทศ, ไชยา ภาวะบุตร และประภัสร สุภาสอน
217 – 230

 

โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นาใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กุลนันท์ อมรวุฒิกรณ์, วัฒนา สุวรรณไตรย์ และเพลินพิศ ธรรมรัตน์
231 – 242

 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ และเพลินพิศ ธรรมรัตน์
243 – 255

 


ติดต่อ

ดร.เพ็ญผกา  ปัญจนะ
0935532696
ppen0909@snru.ac.th
ดร.ปัณพร  ศรีปลั่ง
0629741794
toffyongong@gmail.com