วิดีโอการผลิตและพัฒนาครูไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี วันที่ 21- 22  มกราคม 2563 จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 383 เข้าชม

วิดีโอการผลิตและพัฒนาครูไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี วันที่ 21- 22  มกราคม 2563
จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 


วันที่ 21 มกราคม 2563 เช้า
VDO 1

VDO 2

VDO 3

VDO 4

 

วันที่ 21 มกราคม 2563 บ่าย
VDO 1

VDO 2

VDO 3

VDO 4

VDO 5

VDO 6


วันที่ 22 มกราคม 2563 เช้า
VDO 1

VDO 2

VDO 3

VDO 4

VDO 5

VDO 6

VDO 7

 

วันที่ 22 มกราคม 2563 บ่าย
VDO 1

VDO 2

VDO 3

VDO 4