หัวข้อข่าว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 62

อบรม SPE

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561

เอกสารประกอบการอบรม 9 มาตรฐาน

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ บริเวณบ้านชาติพันธุ์ริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สรุปข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2560

โลโก้คณะ

แบบฟอร์มเขียนโครงการ 2561