วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Journal of Education Sakon Nakhon University ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 2095 เข้าชม

Vol 1 No 2 : January – Aprill 2020

ISSN :
2697-5270 (Online)

 

ปกวารสาร

หน้า – หลัง


บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ วารสารครุศาสตร์


สารบัญ

สารบัญ


บทความวิชาการ

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนภควันตภาพ

วชิระ พรหมวงศ์
1 – 11


บทความวิจัย

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ
ด้วยโปรแกรม Google Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP

อัจฉรา โสดา และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ
12 – 23

 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

จักรกฤษณ์ มั่นใจ และ อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
24 – 35

 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

เสาวลักษณ์ โพธิ์หล้า และ อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
36 – 46

 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC)

บัณฑิต แก้วพรม และ อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
47 – 56

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้
ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี จังหวัดสกลนคร

สิริลักษณ์ จันทร์เท, อัษฎา ลามคา, ศิริวรรณ แขกวันวงค์ และเพ็ญผกา ปัญจนะ
57 – 72

 

สภาพและแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการ จังหวัดบุรีรัมย์

ตุลยา ธีรวิโรจน์, กิติวัชร ถ้วยงาม และ เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์
73 – 85

 

การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

สุธีรชัย นาชัยฤทธิ์ และ ไพฑูรย์ พวงยอด
86 – 94

 

สภาพและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

อัจฉริยา ฤทธิรณ, โกวิท วัชรินทรางกูร และ ศรีเพ็ญ พลเดช
95 – 103

 

สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

กิตติยา วงชาชม, สายันต์ บุญใบ และ ฤทัยทิพย์ ดอกคำ
104 – 112

 

สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม

ระเบียบ สุวรรณมาโจ, ละม้าย กิตติพร และ สุรพล บุญมีทองอยู่
113 – 124

 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ และ เพลินพิศ ธรรมรัตน์
125 – 137

 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์
138 – 147

 

สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม

ประมูล สุวรรณมาโจ, ละม้าย กิตติพร และ สุรพล บุญมีทองอยู่
148 – 159

 

สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พระภัทรพงศ์ ธมฺมทีโป (วงค์ศรีลา), ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์
และชรินดา พิมพบุตร
160 – 169

 

การพัฒนาโปรแกรมช่วยในระบบเบิกจ่ายคลังเครื่องมือฝึกปฏิบัติ

เจษฎา คาภูมี, สุรชัย นามพรมมา และสุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์
170 – 181

 

การพัฒนาทักษะนักการตลาดด้วยระบบการเรียนรู้เชิงการขาย

วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
182 – 187

 

สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว ความมุ่งหวังด้านอาชีพและระดับสติปัญญาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ไพบูรณ์ เกตวงษา
188 – 196

 

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสน
ของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

สุรีย์พร สลับสี และ พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ
197 – 203

 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นในเทศบาลบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ

พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ และ สุรีย์พร สลับสี
204 – 209

 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจาการในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา
สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร

เพ็ญผกา ปัญจนะ และ รักทรัพย์ แสนสาแดง
210 – 223

 


ติดต่อ

ดร.เพ็ญผกา  ปัญจนะ
0935532696
ppen0909@snru.ac.th
ดร.ปัณพร  ศรีปลั่ง
0629741794
toffyongong@gmail.com