หัวข้อข่าว

PR ประถมศึกษา

โครงการส่งเสริมการเป็นชุมชนวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์

การแสดงละคร ประกอบแสง สี เสียง เรื่อง ขูลู-นั่งอั้ว “อักนอกสายแนน” สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2563

วิดีโอการผลิตและพัฒนาครูไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี วันที่ 21- 22  มกราคม 2563 จัดอบรมโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คฐ ไชยา

วิดีโอการผลิตและพัฒนาครูไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี วันที่ 21- 22  มกราคม 2563 จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Journal of Education Sakon Nakhon University ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562

วารสารคณะครุศาสตร์ Online

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพัฒนา “ครูไทย” ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันครู