หัวข้อข่าว

เกียรติบัตรครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี)

ผศ โก้ ผศ เอ็ม

โครงการพัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์ให้มีความเป็นมืออาชีพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสรรสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลับราชภักสกลนคร

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต “กิจกรรมที่ 3 สรุปและสะท้อนผล” วันที่ 30 กันยายน 2565

งานมุทิตาจิต คณะครุศาสตร์ “ร้อยคสามรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต 2565” วันที่ 29 กันยายน 2565

คบ.วสันต์

บันทึกเร่งรัดการเบิกจ่าย-งบแผนเดิน

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 คณะครุศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร