หัวข้อข่าว

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 2

รองภัทร ลายไทย

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 คณะครุศาสตร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร 20 (กองพัฒนานักศึกษา)

ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รศ ผศ 64

รศ.ดร ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เฝ้าฯรับเสด็จ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งในรูปแบบ On Site และ Online

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2564

ระบบจองเลขที่หนังสือ คำสั้ง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณคณะครุศาสตร์