หัวข้อข่าว

การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ “หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น S.B.T.C” ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564

งานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 12-21 มีนาคม 2564 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร

คณบดี และ ดร.วัฒนา

การรับสมัครทุนวิจัย

iiางวัล พระพฤหัสบดี

ผศ.ดร.สถิตย์

ประธาน สครภ

นิทรรศการการแสดงผลงานการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 และ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 นักศึกษาหลักสูตร 5 ปี

พิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิรางกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร