หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุม วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร 11 ชั้น 2

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Journal of Education Sakon Nakhon University ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562

วารสารคณะครุศาสตร์ Online

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพัฒนา “ครูไทย” ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันครู

การจัดการเรียนการสอนโดยอิงสมรรถนะ ตามหลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปี

Faculty of Education welcomes The Delegation from University of Southeastern Philippines 28th november 2019 At Room 221, Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University

โครงการการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่อีสานตอนบน กิจกรรมที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

E-Preceedings รวมบทความการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

แบบฟอร์มคำขอรายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 -2565