หัวข้อข่าว

โครงการ “จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน” ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 และโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี จังหวัดมุกดาหาร

กำหนดการ และเอกสาร โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณาจารย์ และบุคลากรของคณะครุศาสตร์

ผศ. อ๓ิวัฒน์

โครงการส่งเสริมการเป็นชุมชนวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 233-4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดาวโหลดตัวอย่าง TOEIC Listening and Reading

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

โครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 62

โครงการสัมมนา “ReSkill for the future (เรียนให้ต่าง เล่นให้ได้ความรู้)” วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร