หัวข้อข่าว

โครงการ EDU. English Camp นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการ EDU. English Camp นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ด้วยกิจกรรม Active Learning และการสร้างนวัตกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ไหว้ครู 63

โครงการ EDU. English Camp นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 ณ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 19212 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 19212-19213 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 : หลักสูตรฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 1

กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับ นักศึกษาครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563

ดาวโหลดแบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564