หัวข้อข่าว

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจาจุรี 1

รับสมัครทุนการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษา

โครงการ EDU. English Camp นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการ EDU. English Camp นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ด้วยกิจกรรม Active Learning และการสร้างนวัตกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการ EDU. English Camp นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 ณ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 19212 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 19212-19213 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร