หัวข้อข่าว

สัมมนาวิชาการเรื่อง “ปราดเปรื่องเรื่องภาษา ศาสตร์วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 3” วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 19203 อาคารเรียนรวม

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ โถงกิจกรรม อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมสัมมนา ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ the 1st Research and Innovation of Special Education for All ” นวัตกรรมการเรียนรู้สู่งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษในศตวรรษที่ 21 “

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับหลักสูตรสถานศึกษา”

ข่าวรับสมัครงานกับ ThaiJob.com

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 9-11

กิจกรรม Big cleaning day วันที่ 6 มีนาคม 2561