หัวข้อข่าว

ดาวโหลดทำเนียบรุ่นนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินติดตามโครงการพระราชดำริ โรงเรียน ตชด. บ้านหาดทรายเพ และ โรงเรียน ตชด. ปากห้วยม่วง ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 2562

ทำเนียบรุ่น พวงแสดช่อที่ 11

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

โครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการค่ายสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (The English for Communication Camp) ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การตรวจเยี่ยม (Site Visit) คณะครุศาสตร์ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 233-234 อาคาร 2 คณะครุศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2561

อบรม SPE

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร