หัวข้อข่าว

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

โครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 62

โครงการสัมมนา “ReSkill for the future (เรียนให้ต่าง เล่นให้ได้ความรู้)” วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานบูรณาการกับท้องถิ่น วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10

วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ลานจามจุรี คณะครุศาสตร์

ดาวโหลดทำเนียบรุ่นนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินติดตามโครงการพระราชดำริ โรงเรียน ตชด. บ้านหาดทรายเพ และ โรงเรียน ตชด. ปากห้วยม่วง ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 2562

ทำเนียบรุ่น พวงแสดช่อที่ 11

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ