หัวข้อข่าว

วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ แนะแนวการศึกษา” วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โถงอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์

โครงการ Inspiring Learning English for EDU Student ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ โถงอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ครุศาสตร์วันทา บูชาพระคุณครู วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถื่น คณะครุศาสตร์ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

คู่มือการวิจัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะการเรียนรู้โดยใช้ PLC

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 /2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 20 ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา

โครง “การอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน” ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3