หัวข้อข่าว

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Journal of Education Sakon Nakhon University ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563

แจ้งฝ่ายฝึกฯ ขอเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน หากมีรายละเอียดจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายหลัง

บันทึกประวัติทำหนังสือรุ่น นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี 63 คณะครุศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรออนไลน์

คบ 4 ปี รอบ5 รับตรงอิสระ

ยินดีตอนรับ อาจารย์ใหม่

ภาพรวมนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563

ยื่นความจำนงเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี

PR ประถมศึกษา