หัวข้อข่าว

โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Banner ประชุม สมศ

การระชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บริจาค S

โครงการครุศาสตร์วันทา บูชาพระคุณครู วันที่ 6 กันยนยน 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตรครูความเป็นเลิศ กับ ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ (ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ อาคาร 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1

รูปแบบบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Banner ประกัน