หัวข้อข่าว

ทำเนียบรุ่น พวงแสดช่อที่ 11

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

โครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการอบรม โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน

ข้อมูลอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562

โครงการค่ายสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (The English for Communication Camp) ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การตรวจเยี่ยม (Site Visit) คณะครุศาสตร์ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 233-234 อาคาร 2 คณะครุศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2561

อบรม SPE

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร