หัวข้อข่าว

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

โครง “การอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน” ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

โครงการ “จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน” ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 และโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี จังหวัดมุกดาหาร

กำหนดการ และเอกสาร โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน

ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูด้านการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณาจารย์ และบุคลากรของคณะครุศาสตร์

รับตรงนักศึกษา 2562

ผศ. อ๓ิวัฒน์

โครงการส่งเสริมการเป็นชุมชนวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 233-4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดาวโหลดตัวอย่าง TOEIC Listening and Reading