หัวข้อข่าว

ดาวโหลดแบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมเวริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการ “การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563” เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำหรับชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563

การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบนเนอร์ รับ ผู็ช่วย โควิด 19

แบนเนอร์ DLTV

แบนเนอร์ ครูคืนถิ่น 26-28

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือหารเสริมสร้างวัฒนะรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ เบญจพร

สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ และ สาขาวิชาฟิสิกส์ รับนักศึกษาเพิ่ม