หัวข้อข่าว

BannerArobic fokid

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2561

อบรม SPE

Banner SPE อบรม

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารประกอบการจัดทำรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ศาสตร์พระราชากับการจัดการศึกษาของไทย”

Banner กีฬา

แจ้งนักศึกษาครูคืนถิ่น พ.ศ. 2561 นับหนังสือคืนจาก สกอ.

โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร