หัวข้อข่าว

การประชุมการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561

รับ ป.โท

เอกสารประกอบการอบรม 9 มาตรฐาน

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 – เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 กรกฎาคม 2561

แสดงความยินดี คณบดีคนใหม่

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 13 อัตรา

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ บริเวณบ้านชาติพันธุ์ริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สัมมนาวิชาการเรื่อง “ปราดเปรื่องเรื่องภาษา ศาสตร์วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 3” วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 19203 อาคารเรียนรวม

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ โถงกิจกรรม อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร