หัวข้อข่าว

สัมมนา SPE

การฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 9-11

กิจกรรม Big cleaning day วันที่ 6 มีนาคม 2561

สัมมนาสังคมศึกษา 61

รับรางวัล อาเซียน อ.เดวิด

ข่าวรับสมัครงานกับ Work Venture

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพประกอบทำเนียบรุ่น ปีการศึกษา2560

สัมมนาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย เรื่อง “การศึกษาใน สปป.ลาว : มุมมองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 19 มกราคม 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 261 ณ ลานกิจกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร