หัวข้อข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและพัฒนาครูไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

แบบฟอร์มคำขอรายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 -2565

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 55 ปี มรสน.กับการพัฒนาท้องถิ่น “ครู” แห่งอนาคตกับการเรียนรู้ ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ณ ห้องประชุม 221 คณะครุศาสตร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book

Banner รศ ผส ใหม่ 28/10/62

วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ แนะแนวการศึกษา” วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โถงอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์

โครงการ Inspiring Learning English for EDU Student ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ โถงอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ครุศาสตร์วันทา บูชาพระคุณครู วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร