ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

แบบฟอร์มเอกสารการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา สำหรับอาจารย์และสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา กระบวนวิชาและระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มคอ. 2 (แก้ไขใหม่ล่าสุด 19/11/58)

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

ข่าวประกาศ มรสน. ข่าวรับสมัครงาน ข่าวโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

IMG_1016

นำเสนอผลงาน/นิทรรศการโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน” วันที่ 25 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ“นำเสนอผลงาน/นิทรรศการโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน” วันที่ 25 สิงหาคม 2559″

IMG_0950

นำเสนอผลงาน/นิทรรศการโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน” วันที่ 24 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ“นำเสนอผลงาน/นิทรรศการโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน” วันที่ 24 สิงหาคม 2559″

IMG_0777

นำเสนอผลงาน/นิทรรศการโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน” วันที่ 23 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ“นำเสนอผลงาน/นิทรรศการโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน” วันที่ 23 สิงหาคม 2559″

IMG_0359

โครงการ ๑ วัน ๑ ปี ๑ ความดีถวายแม่ “ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแม่” วันที่ 11 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ“โครงการ ๑ วัน ๑ ปี ๑ ความดีถวายแม่ “ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแม่” วันที่ 11 สิงหาคม 2559″

อ่านเพิ่มเติม