ข่าวเเละประกาศ

วารสารครุศาสตร์

รูปแบบบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านต่อ“รูปแบบบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

แบบประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา สำหรับอาจารย์และสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา กระบวนวิชาและระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มคอ. 2 (แก้ไขใหม่ล่าสุด 19/11/58)

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายวิชาการ คณะครุศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

ข่าวประกาศ มรสน. ข่าวรับสมัครงาน ข่าวโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

kfkf'f

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครูกลุ่มสนุก หลักสูตรวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2559

อ่านต่อ“โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครูกลุ่มสนุก หลักสูตรวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2559”

DSC_1066

โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันที่ 18-19 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์

อ่านต่อ“โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันที่ 18-19 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์”

CCVV

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผ.ศ. และ ร.ศ.” วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์

อ่านต่อ“โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผ.ศ. และ ร.ศ.” วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์”

DSC_0439

โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันที่ 4 พ.ค. 59 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์

อ่านต่อ“โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันที่ 4 พ.ค. 59 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์”

All

คณะครุศาสตร์ ร่วมสืบสาน”ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ บริเวณหอพระพุทธรัชปัญญาบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านต่อ“คณะครุศาสตร์ ร่วมสืบสาน”ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ บริเวณหอพระพุทธรัชปัญญาบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

อ่านเพิ่มเติม