The 3″ National and 2″‘ International Conference on Education 2022 Teachers Competency Building to the New Normal Future การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 และนานาชาติครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

เผยเเพร่เมื่อ 659 เข้าชม