พิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิรางกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 210 เข้าชม