หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุม วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร 11 ชั้น 2

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Journal of Education Sakon Nakhon University ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562

วารสารคณะครุศาสตร์ Online

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพัฒนา “ครูไทย” ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันครู