หัวข้อข่าว

Faculty of Education welcomes The Delegation from University of Southeastern Philippines 28th november 2019 At Room 221, Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University

โครงการการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่อีสานตอนบน กิจกรรมที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

E-Preceedings รวมบทความการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

แบบฟอร์มคำขอรายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 -2565

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 55 ปี มรสน.กับการพัฒนาท้องถิ่น “ครู” แห่งอนาคตกับการเรียนรู้ ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ณ ห้องประชุม 221 คณะครุศาสตร์