โครงการการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่อีสานตอนบน กิจกรรมที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

เผยเเพร่เมื่อ 1003 เข้าชม