ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

เผยเเพร่เมื่อ

เลือกโรงเรียนออกฝึกสอนประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษารหัส 57 เทอม 2/61 ตั้งแต่วันที่ 25-27 กันยายน 2561 (แก้ไขโรงเรียน วันที่ 28 กันยายน 2561 ติดต่อที่ศูนย์ฝึกฯ)

เผยเเพร่เมื่อ

แบบประเมินคู่มือการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน(ฉบับปรับปรุง 2561) และแบบประเมินความพึงพอใจคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกสอนและโรงเรียนฝึกสอน เทอม 2/61

เผยเเพร่เมื่อ

คู่มือการพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะครุศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ


คู่มือการพัฒนาตำราวิชาการ