หัวข้อข่าว

การจัดการเรียนการสอนโดยอิงสมรรถนะ ตามหลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปี

แบบฟอร์มคำขอรายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 -2565

คู่มือการวิจัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะการเรียนรู้โดยใช้ PLC

เอกสารประกอบการจัดทำรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ปม.1 สายวิชาการ

คู่มือการเขียนบทความวิจัย

แบบฟอร์มรายงานผลและสรุปผลโครงการ

ดาวน์โหลด ! แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร