หัวข้อข่าว

ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ปม.1 สายวิชาการ

คู่มือการเขียนบทความวิจัย

แบบฟอร์มรายงานผลและสรุปผลโครงการ

ดาวน์โหลด ! แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร

ดาวโหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มคอ. 2 (แก้ไขใหม่ล่าสุด 19/11/58)