หัวข้อข่าว

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดาวโหลดแบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดการเรียนการสอนโดยอิงสมรรถนะ ตามหลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปี

แบบฟอร์มคำขอรายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 -2565

เอกสารประกอบการจัดทำรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ปม.1(แบบประเมินของคณะ) ,ปม.2 ,ปม.3 สายวิชาการ

คู่มือการเขียนบทความวิจัย

แบบฟอร์มรายงานผลและสรุปผลโครงการ

ดาวน์โหลด ! แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร

ดาวโหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มคอ. 2 (แก้ไขใหม่ล่าสุด 19/11/58)