หัวข้อข่าว

บันทึกเร่งรัดการเบิกจ่าย-งบแผนเดิน

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การจัดการเรียนการสอนโดยอิงสมรรถนะ ตามหลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปี

แบบฟอร์มคำขอรายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 -2565

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ปม.1(แบบประเมินของคณะ) ,ปม.2 ,ปม.3 สายวิชาการ

คู่มือการเขียนบทความวิจัย

แบบฟอร์มรายงานผลและสรุปผลโครงการ