หัวข้อข่าว

รวมบทความและบทคัดย่อ E-PROCEEDINGS การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 2

เลือกโรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี รหัส 64

The 3″ National and 2″‘ International Conference on Education 2022 Teachers Competency Building to the New Normal Future การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 และนานาชาติครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ