เกียรติบัตร กิจกรรมที่ ๕ สะท้อนผลการเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ

เผยเเพร่เมื่อ 314 เข้าชม
นางแหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ์ชมเชย
นางสาวศันสนีย์ ฮาดทักษ์วงศ์ชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวพัชราภรณ์ พิมปัดชาชมเชย
นางเย็นฤดี ศรีสร้อยรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวพรทิพา สีหาคุณชมเชย
นางสาวสุทธิดา เชียรรัมย์รองชนะเลิศอันดับ 2
นายวัชนันต์ ผิวขำชมเชย
นางสาวอภิญญา นามแสงชมเชย
นางสาวเพ็ญประภา นาเคนชมเชย
นางสมจิตร เลานวดวันชมเชย
นางสาวสมพิศ กรโสภาชมเชย
นางสาววิไลวรรณ เปี่ยมหน้าไม้ชมเชย
นายเจษฎา อ้วนพรมมาชมเชย
นางสาววิชุดา เชื้อตาอ่อนชมเชย
นางนิตยา สุทธิสุวรรณชมเชย
นายรณกฤต แสนพรหมชมเชย
นางสาวสุวรรณา โฉมจุ้ยชมเชย
นางสาวดารณี ชมโสมชมเชย
นายวุฒิชัย นาคแสงชมเชย
นางสาวสุภัค รัตนาชมเชย