หัวข้อข่าว

ยื่นความจำนงเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี

PR ประถมศึกษา

โครงการส่งเสริมการเป็นชุมชนวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์

การแสดงละคร ประกอบแสง สี เสียง เรื่อง ขูลู-นั่งอั้ว “อักนอกสายแนน” สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2563

วิดีโอการผลิตและพัฒนาครูไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี วันที่ 21- 22  มกราคม 2563 จัดอบรมโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คฐ ไชยา

วิดีโอการผลิตและพัฒนาครูไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี วันที่ 21- 22  มกราคม 2563 จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร