หัวข้อข่าว

ครุศาสตร์วันทา บูชาพระคุณครู วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถื่น คณะครุศาสตร์ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

คู่มือการวิจัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะการเรียนรู้โดยใช้ PLC

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 /2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 20 ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา