หัวข้อข่าว

วันครู

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและพัฒนาครูไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Banner รศ ผส ใหม่ 28/10/62

ดาวโหลดทำเนียบรุ่นนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Banner ประชุม สมศ

บริจาค S

รูปแบบบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หนังสือแสดงความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

ห้องสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

เอกสารทวนสอบ