หัวข้อข่าว

BannerArobic fokid

Banner SPE อบรม

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ศาสตร์พระราชากับการจัดการศึกษาของไทย”

Banner กีฬา

แจ้งนักศึกษาครูคืนถิ่น พ.ศ. 2561 นับหนังสือคืนจาก สกอ.

Banner ประชุม สมศ

บริจาค S

iyรับ ป.โท อ.มารศรี

รับ ป.โท เพิ่ม

รูปแบบบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร