ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

branch_5รศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์
คณบดีคณะครุศาสตร์
 .
branch_7ผศ.บุญส่ง  วงค์คำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
branch_6ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 .  .
branch_61ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
branch_2อ.นวพร  วรรณทอง
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
 .  .
bos_6 ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
bos_7อ.สุพัตรา  ปสังคโท
หัวหน้าสำนักงานคณบดี