ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร
คณบดีคณะครุศาสตร์
.
ผศ.สุดประไทย บุพศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครู
. .
ผศ.ภัทรดร จั้นวันดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อ.วีรวัฒน์ คำแสนพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
.
อ.เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อ.เบญจพร อุผา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
.
อ.ผกาพรรณ วะนานาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงาน
อ.กิตติกร รักษาพล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
.
support_4นายกฤษณะ  กีวิไลย์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี