ประธานหลักสูตรคณะครุศาสตร์

อ.สุพัตรา  ปสังคโท
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
branch_7อ.บุญส่ง  วงค์คำ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 .  .
branch_61ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
branch_8อ.วสันต์  ศรีหิรัญ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 .  .
อ.วัชราภรณ์  เขาเขจร
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
branch_2อ.นวพร  วรรณทอง
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  .   .
ดร.อริญชย์  พรหมเทพ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
อ.ศตวรรษ  มะละแซม
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
  .   .
branch_81ดร.สถิตย์  ภาคมฤค
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
branch_16อ.เชิดตระกูล  หอมจำปา
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
  .   .
ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
อ.ศศิธร  มีชัยตระกูล
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
  .  . 
ผศ.ดร.ฟุ้งศรี  ภักดีสุวรรณ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
branch_14อ.น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิด
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์