ประธานหลักสูตรคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อรวรรณ  นิ่มตลุง
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
branch_7อ.บุญส่ง  วงค์คำ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 .  .
branch_61ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
branch_8อ.วสันต์  ศรีหิรัญ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 .  .
branch_1
อ.เบญจพร  อุผา
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
branch_2อ.นวพร  วรรณทอง
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  .   .
branch_3อ.อภิวัฒน์  ปานทอง
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
branch_91อ.ลัดดาวัลย์  มะลิไทย
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
  .   .
branch_81ดร.สถิตย์  ภาคมฤค
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
branch_16อ.เชิดตระกูล  หอมจำปา
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
  .   .
ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
อ.ศศิธร  มีชัยตระกูล
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
  .  . 
branch_13ผศ.จตุรงค์  ศรีทอง
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
branch_14อ.น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิด
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์