ประธานสาขาวิชาคณะครุศาสตร์

branch_5รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
branch_6ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว
 .  .
branch_9ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
branch_10ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
ประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 .  .
branch_7อ.บุญส่ง วงค์คำ
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
branch_8อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
ประธานสาขาวิชานวัตกรรม และคอมพิวเตอร์ศึกษา
 .  .
branch_1
อ.เบญจพร อุผา
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
branch_2อ.นวพร วรรณทอง
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 .  .
branch_3อ.อภิวัฒน์ ปานทอง
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
branch_4อ.เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา