บุคลากรคณะครุศาสตร์

support_1นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
support_2นายบุญเกื้อ  ครุธคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
. .
support_3นายนัทพงษ์  ยศไชยวิบูลย์
นักวิชาการพัสดุ
support_4นายกฤษณะ  กีวิไลย์
นักวิชาการศึกษา
. .
support_5   นางสาวจีรวรรณ  วรกาล
นักวิชาการศึกษา
support_6นางสาวทัศนีย์  คำปาน
นักวิชาการศึกษา
. .
support_7นางพรพิมล  ภาคมฤค
นักวิชาการศึกษา
support_8 นางสาวอรพิน  บุตราช
นักวิชาการศึกษา
. .
support_9   นางสาวรจนา  ผาลลาพัง
นักวิชาการศึกษา
ฝ้ายทองน.ส.จุฬาลักษณ์  จอมแก้ว
นักวิชาการศึกษา
. .
นัทบัณฑิตน.ส.ชุลีพร  ลาภจิตร
นักวิชาการศึกษา
support_10นายทินกร   วงค์คำ

support_11นายสนิท  ศิริสานต์ support_12นายณรงศิล  คำทเนตร
. .
support_13นายชีระวิทย์  อุดมศาสนต์ support_14นางฉวีวรรณ  จันทร์ใด
.
น้องนางสาวระพีพรรณ  แสนภูวา