คณาจารย์คณะครุศาสตร์

 

branch_1อ.เบญจพร  อุผา
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 .  .
branch_1_11ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร branch_1_12ผศ.รักทรัพย์  แสนสำแดง
 .  .
branch_1_13รศ.ดร.ศิกานต์  เพียรธัญญกรณ์ branch_61ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ
branch_81ดร.สถิตย์  ภาคมฤค เพ็ญผกา_1ดร.เพ็ญผกา  ปัญจนะ
  .   .
กฤตภาส_1ดร.กฤตภาส  วงค์มา ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล
branch_1_14อ.วาทินี  อุดมกัน branch_1_15อ.จินดา ลาโพธิ์
branch_1_16อ.พกาพรรณ  วะนานาม branch_1_17อ.วัชราภรณ์  เขาเขจร
  .   .
branch_1_18อ.ก้องภพ  ศิริบุตร อาจิยา_กรอบอ.อาจิยา  หลิมกุล
  .  . 
พฤฒิชา_กรอบอ.พฤฒิชา  นาคะผิว วัสยศ_กรอบอ.วัสยษฏิ์  อนันต์ปรีชากร
 .
ผึ้ง_กรอบอ.ประภาวรรณ  ทองศรี  สรชาอ.สรชา  ผูกพันธ์
ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

branch_2อ.นวพร  วรรณทอง
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 .  .
branch_2_11อ.พรพิมล  ศิวินา ธเนศพล_กรอบอ.ธเนศพล เจริญราษฎร์
 .  .
branch_2_13อ.สุริยะ  ประทุมรัตน์ branch_2_14อ.กิตติกร  รักษาพล
  .   .
branch_2_15อ.อนงค์ลักษณ์   หนูหมอก อรรถสิทธิ์_1อ.อรรถสิทธิ์  เกษคึมบง
 .  .
branch_2_16Mr.Ulrich  Lindman อ.อิสฬิยาภรณ์ วรกิตตนนท์

 

branch_3อ.อภิวัฒน์  ปานทอง
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 .  .
branch_3_6ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ
ดร.อริญชย์  พรหมเทพ
 .  . 
branch_3_3อ.วีรวัฒน์  คำแสนพันธ์ branch_3_4อ.นพรักษ์   แกสมาน
  .   .
branch_3_2อ.จีรวัฒน์  สัทธรรม branch_3_1อ.วสันต์  วงศ์กาฬสินธฺุ์

 

branch_4อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
 .  .
branch_91อ.ลดาวัลย์  มะลิไทย branch_4_2อ.อำพร  ดัชถุยาวัตร์
. .
branch_4_3อ.ศตวรรษ  มะละแซม branch_4_4อ.นนทวรรณ   แสนไพร
. .
อ.อนรรฆ  สมพงษ

 

ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว
 .  .
branch_5_2ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์ branch_5_3ดร.อุษา  ปราบหงษ์
. .
branch_5_4อ.อิชยา  จีนะกาญจน์

 

วาโร_กรอบรศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชาการบริหาร และพัฒนาการศึกษา
 .  .
อาจารย์ประจำคณะ_กรอบรศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร branch_6_3ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร
  .   .
branch_6_4ผศ.ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี bos_6ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข

ดร.เอกลักษณ์  เพียสา

 

บุญส่ง_กรอบผศ.บุญส่ง  วงค์คำ
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  .  . 
branch_7_1ดร.พจมาน  ชำนาญกิจ branch_7_2ดร.สุจิตรา  แบบประเสริฐ
  .  . 
branch_7_3อ.สรินดา  อุคำ branch_7_4อ.ธราเทพ  เตมีรักษ์
เบียร์_กรอบ อ.ชุลีวัลย์  รักษาภักดี

 

branch_8อ.วสันต์  ศรีหิรัญ
ประธานสาขาวิชานวัตกรรม และคอมพิวเตอร์ศึกษา
  .  . 
 branch_8_1ผศ.ดร.ปัญญา  นาแพงหมื่น  branch_8_2อ.ภัทรดร  จั้นวันดี
  .  . 
 branch_8_3อ.ปิยะนันท์  ปลื้มโชค

 

ผศ.ดร.อรวรรณ  นิ่มตลุง
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
  .  . 
bos_7อ.สุพัตรา  ปสังคโท branch_9_3อ.หรรษา  องคสิงห์
  .   .

 

branch_10_2ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์
ประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา. .
  .  . 
branch_10_1รศ.ดร.ธนานันต์   กุลไพบุตร branch_10_3ผศ.ดร.สำราญ  กำจัดภัย
 .   .