ดาวโหลดข้อมูล

 

โหลดข้อมูลงานประกัน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bullet_red แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bullet_red ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา-ระดับปริญญาตรี-โทและเอก-ปีการศึกษา-2558
bullet_red แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตัวบ่งชี้ 2.1
bullet_red แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตัวบ่งชี้ 2.2
bullet_red แบบประเมินสำหรับนักศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.1
bullet_red แบบประเมินสำหรับอาจารย์ ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
bullet_red แบบประเมินสำหรับนักศึกษา ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ปรับปรุง ณ วันที่ 10 มี.ค. 2560)