หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย
3. หลักสูตรวิชาการศึกษาพิเศษ
4. หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
5. หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา
6. หลักสูตรวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
7. หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
8. หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์
9. หลักสูตรวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
10. หลักสูตรวิชาฟิสิกส์
11. หลักสูตรวิชาการประถมศึกษา
12. หลักสูตรวิชาเคมี
13. หลักสูตรวิชาเกษตรศาสตร์
14. หลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
15. หลักสูตรวิชาคหกรรมศาสตร์
16. หลักสูตรวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (เอกคู่)
รวมทุกหลักสูตร