ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา

คณะครุศาสตร์มุ่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีลักษณะ  “ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณครู” เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาครู โดยนำเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นและวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ในการผลิตและพัฒนาครู มีการพัฒนาสาขาวิชาให้เป็นแกนนำเพื่อผลิตครูที่ดี  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจ

  1. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
  3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
  5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
 อัตลักษณ์          “ใฝ่รู้  สู้งาน  มีจิตวิญญาณครู”