ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  ศรีหิรัญ
คณบดีคณะครุศาสตร์
.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา  ปสังคโท
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  วงค์คำ
รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

.
.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวัฒน์  สัทธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
.

อาจารย์อนรรฆ  สมพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

ดร.กฤตภาส  วงค์มา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงาน
.

อาจารย์อิชยา  จีนะกาญจน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์