ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

รศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร
คณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ 081-7998642
.
ผศ.สุดประไทย บุพศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ 082-8587039
ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครู
โทรศัพท์ 095-1686926

.
.
 

ผศ.ดร.ภัทรดร จั้นวันดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 091-2908996

อ.วีรวัฒน์ คำแสนพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 064-0057889
.
อ.เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โทรศัพท์ 064-4935414
ผศ.เบญจพร อุผา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ 081-7291210
.
อ.ผกาพรรณ วะนานาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงาน
โทรศัพท์ 089-1644427
อ.กิตติกร รักษาพล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ 094-2573222
.
support_4นายกฤษณะ  กีวิไลย์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ 087-9530595