ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

 

branch_8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  ศรีหิรัญ
คณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ 093-3974871
.
bos_7ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา  ปสังคโท
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ 093-3435735
บุญส่ง_กรอบผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  วงค์คำ
รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โทรศัพท์ 089-8424543

.
.
branch_6_4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 084-9577557
branch_3_2ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวัฒน์  สัทธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 095-1696440
.
อาจารย์อนรรฆ  สมพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
โทรศัพท์ 082-3225305
กฤตภาส_1ดร.กฤตภาส  วงค์มา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงาน
โทรศัพท์ 063-7429898
.
.
branch_5_4อาจารย์อิชยา  จีนะกาญจน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ 083-3325822