ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  ศรีหิรัญ
คณบดีคณะครุศาสตร์
.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวัฒน์  สัทธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และแผนงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  วงค์คำ
รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
.

อาจารย์อนรรฆ  สมพงษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย
และบริการวิชาการ

ดร.กฤตภาส  วงค์มา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา
.

อาจารย์อิชยา  จีนะกาญจน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์