ประวัติความเป็นมา

………….คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เริ่มเป็นหน่วยงานทางการศึกษาครั้งแรกในนามของหมวดวิชาการศึกษาเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร และเจริญเติบโตขึ้นควบคู่ไปกับสถานศึกษาในนามใหม่ คือ วิทยาลัยครูสกลนคร ตั้งแต่วันยกฐานะ คือวันที่ 16 มกราคม 2513 ต่อมาหน่วยงานนี้ได้เปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และได้จัดให้มีการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรก

………….ปีการศึกษา  2521 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรก นอกจากนั้นได้มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ  (อคป.)  ในหลักสูตรปริญญาตรี  2  ปี (หลังอนุปริญญา) ทำให้คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจำการได้สูงขึ้นมากกว่า 10,000 คน

………….ปีการศึกษา 2529 คณะครุศาสตร์ เริ่มให้บริการทางการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) โดยมีส่วนร่วมในการจัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ตาม   พ.ร.บ.   วิทยาลัยครูจนกระทั่งเป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร  ตาม  พ.ร.บ.  สถาบันราชภัฏ พ.ศ.  2538  และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เมื่อปี  พ.ศ.  2547

………….คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดมา และได้เริ่มโครงการผลิตครูการศึกษา มีนักศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ค.บ.5 ปี) มีนักศึกษาวิชาชีพครูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี จำนวนทั้งสิ้น 219 คน โดยเป็นนักศึกษาทุนจำนวน 46 คน

………….คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มเป็นหน่วยงานทางการศึกษาครั้งแรกในนามของหมวดวิชาการศึกษา  เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร  และเจริญเติบโตขึ้นควบคู่ไปกับสถานศึกษาในนามใหม่คือ  วิทยาลัยครูสกลนคร  ตั้งแต่วันยกฐานะคือวันที่ 16 มกราคม 2513  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์  ตาม  พ.ร.บ. วิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518 และได้จัดให้มีการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2521 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรก นอกจากนั้น ได้มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี2 ปีหลังอนุปริญญา) ทำให้คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจำการได้สูงขึ้นมากกว่า 10,000 คน

………….ในปีการศึกษา 2529 คณะครุศาสตร์เริ่มให้บริการทางการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)  โดยมีส่วนร่วมในการจัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)  ตั้งแต่ยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2518   ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครูจนกระทั่งเป็นสถาบันราชภัฏสกลนครตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในปี        พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดมา และได้เริ่มโครงการผลิตครูระดับปริญญาตรี หลักสูตร ค.บ. 5 ปี   ในปี  พ.ศ. 2548 เป็นรุ่นแรก โดยมีนักศึกษาวิชาชีพครูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.หลักสูตร 5 ปี) จำนวนทั้งสิ้น 219 คน โดยเป็นนักศึกษาทุนจำนวน  46  คน

………….ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553” มีนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 96 คน โดยจำแนกเป็น สาขาวิชาสังคมศึกษา 26 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 22 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22 คน และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  14 คน          ปีการศึกษา 2552  คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553”  มีนักศึกษาที่ได้รับทุน 44 คน  โดยจำแนกเป็นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 22 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 คน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 16 คน

………….ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553” และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการผลิตครูมืออาชีพ” มีนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 85 คน โดยจำแนกเป็นสาขาวิชาสังคมศึกษา 21 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 38 คน สาขาวิชาภาษาไทย 8 คน สาขาวิทยาศาสตร์ 2 คน และสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คน ทั้งหมดเป็นนักศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ สกอ. ประกาศ

………….ในปีการศึกษา 2555 ถึงปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ค.บ. 5 ปี)  จำนวน 14 หลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย เกษตรศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา และการศึกษาพิเศษ และคหกรรมศาสตร์