ประธานหลักสูตรคณะครุศาสตร์

 

ผศ.สุพัตรา  ปสังคโท
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 093-3435735
เบียร์_กรอบอ.ชุลีวัลย์  รักษาภักดี
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โทรศัพท์ 083-6647585
 .  .
branch_1_18อ.ก้องภพ  ศิริบุตร
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ 091-0387572
อ.ทศพล  สิทธิ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 .  .
ดร.อัจฉรา  ไชยสีขูรีรัง
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
โทรศัพท์ 092-2618970
อ.อิสฬิยาภรณ์ วรกิตตนนท์
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 081-0560861
  .   .
branch_3_2ผศ.จีรวัฒน์  สัทธรรม
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
โทรศัพท์ 095-1696440
branch_4_4อ.นนทวรรณ   แสนไพร
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
โทรศัพท์ 099-4599569
  .   .
อาจิยา_กรอบอ.อาจิยา  หลิมกุล
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
โทรศัพท์ 089-6441169
branch_1_13รศ.ดร.ศิกานต์  เพียรธัญญกรณ์
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา

โทรศัพท์ 088-3242909 
  .   .

ดร.สุมนา  ถวิล
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี

อ.สมศักดิ์  ศิริขันธ์
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 081-6550627
  .  . 

อ.ศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรี
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์