ประธานหลักสูตรคณะครุศาสตร์

 


ผศ.สุพัตรา  ปสังคโท
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ

อ.ชุลีวัลย์  รักษาภักดี
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 .  .

ผศ.ก้องภพ  ศิริบุตร
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อ.ทศพล  สิทธิ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 .  .

ดร.อัจฉรา  ไชยสี  ขูรีรัง
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อ.อิสฬิยาภรณ์ วรกิตตนนท์
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  .   .

ผศ.จีรวัฒน์  สัทธรรม
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา


ดร.นนทวรรณ   แสนไพร

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
  .   .

อ.อาจิยา  หลิมกุล
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย

อ.อนรรฆ  สมพงษ์
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
  .   .

ดร.สุมนา  ถวิล
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี

อ.สมศักดิ์  ศิริขันธ์
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  .  . 

อ.ศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรี
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

ผศ.ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์