ประธานหลักสูตรคณะครุศาสตร์

ผศ.สุพัตรา  ปสังคโท
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 093-3435735
branch_7ผศ.บุญส่ง  วงค์คำ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โทรศัพท์ 089-8424543
 .  .
branch_61ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ 082-8587039
branch_8ผศ.ดร.วสันต์  ศรีหิรัญ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
โทรศัพท์ 093-3974871
 .  .
อ.วัชราภรณ์  เขาเขจร
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 081-0560861
branch_2ผศ.ดร.นวพร วรรณทอง
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 065-3232491
  .   .
ดร.อริญชย์  พรหมเทพ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทรศัพท์ 086-0099975
ดร.ศตวรรษ  มะละแซม
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
โทรศัพท์ 086-1829030
  .   .
branch_81ผศ.ดร.สถิตย์  ภาคมฤค
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
โทรศัพท์ 081-7189583
branch_16อ.เชิดตระกูล  หอมจำปา
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
  .   .
ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
อ.ศศิธร  มีชัยตระกูล
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
  .  . 
ผศ.ดร.ฟุ้งศรี  ภักดีสุวรรณ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
branch_14อ.น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิด
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์