ประธานสาขาวิชาคณะครุศาสตร์

branch_6_4ผศ.ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี
ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
โทรศัพท์ 084-9577557
branch_5_4อ.อิชยา  จีนะกาญจน์
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โทรศัพท์ 083-3325822
 .  .
bos_7ผศ.สุพัตรา  ปสังคโท
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โทรศัพท์ 093-3435735
ดร.พัทธนันท์ ชมภูนุช
ประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
โทรศัพท์ 063-6262424
 .  .
branch_7_4ผศ.ธราเทพ  เตมีรักษ์
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โทรศัพท์ 082-4554953
อ.ทศพล  สิทธิ
ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 .  .
ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โทรศัพท์ 082-8587039
branch_2_11ดร.พรพิมล  ศิวินา
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 083-3539119
 .  .
branch_3_4ดร.นพรักษ์   แกสมาน
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทรศัพท์ 085-8970784
อ.อนรรฆ  สมพงษ์
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
โทรศัพท์ 082-3225305
ผศ.ดร.จินดา ลาโพธิ์
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โทรศัพท์ 081-0538066
กฤตภาส_1ดร.กฤตภาส  วงค์มา
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 063-7429898