ประธานสาขาวิชาคณะครุศาสตร์

 


รศ.ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี
ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

อ.อิชยา  จีนะกาญจน์
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 .  .

ผศ.สุพัตรา  ปสังคโท
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

ดร.พัทธนันท์ ชมภูนุช
ประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 .  .

ผศ.ดร.ธราเทพ  เตมีรักษ์
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อ.ทศพล  สิทธิ
ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 .  .

รศ.สุดประไทย  บุพศิริ
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ดร.พรพิมล  ศิวินา
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 .  .

ดร.นพรักษ์   แกสมาน
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดร.ลดาวัลย์  มะลิไทย
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

ผศ.ดร.จินดา ลาโพธิ์
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ดร.กฤตภาส  วงค์มา
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์