ประธานสาขาวิชาคณะครุศาสตร์

branch_5รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
โทรศัพท์ 087-8523307
branch_6ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว
โทรศัพท์ 081-7495448
 .  .
branch_9ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โทรศัพท์ 065-6373179
ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์
ประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
โทรศัพท์ 086-8646776
 .  .
branch_7ผศ.บุญส่ง วงค์คำ
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โทรศัพท์ 089-8424543
branch_8ผศ.ดร.วสันต์ ศรีหิรัญ
ประธานสาขาวิชานวัตกรรม และคอมพิวเตอร์ศึกษา
โทรศัพท์ 093-3974871
 .  .
ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โทรศัพท์ 082-8587039
 

branch_2_11ดร.พรพิมล  ศิวินา
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 083-3539119

 

 .  .
ดร.อริญชย์  พรหมเทพ
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทรศัพท์ 086-0099975
branch_4อ.เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
โทรศัพท์ 064-4935414
ดร.สถิตย์  ภาคมฤค
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โทรศัพท์ 081-718958
ดร.วาทินี  แกสมาน
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 082-1879964