บุคลากรคณะครุศาสตร์

support_1นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 081-9997965
นายบุญเกื้อ  ครุธคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 088-5515609
. .
support_3นายนัทพงษ์  ยศไชยวิบูลย์
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ 084-2607088
support_4นายกฤษณะ  กีวิไลย์
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 087-9530595
. .
support_5   นางสาวจีรวรรณ  วรกาล
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 093-3803970
support_6นางสาวทัศนีย์  คำปาน
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 062-1246518
. .
support_7นางพรพิมล  ภาคมฤค
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 087-5838689
support_8 นางสาวอรพิน  บุตราช
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 089-2741700
. .
support_9   นางสาวรจนา  ผาลลาพัง
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 093-5216864
ฝ้ายทองน.ส.จุฬาลักษณ์  จอมแก้ว
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 095-1760217
. .
นัทบัณฑิตน.ส.ชุลีพร  ลาภจิตร
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 062-5645550
support_10นายทินกร   วงค์คำ
โทรศัพท์ 090-2910536
 
support_11นายสนิท  ศิริสานต์
โทรศัพท์
support_12นายณรงศิล  คำทเนตร
โทรศัพท์ 082-8561423
. .
support_13นายชีระวิทย์  อุดมศาสนต์
โทรศัพท์ 083-3382379
support_14นางฉวีวรรณ  จันทร์ใด
โทรศัพท์ 090-8386494
.
น้องนางสาวระพีพรรณ  แสนภูวา
โทรศัพท์ 082-7412639