บุคลากรคณะครุศาสตร์

งานบริหารทั่วไป


นางสาวสุจิตรา  ราชวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศุวนันท์ กันเสนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายบุญเกื้อ  ครุธคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
support_3นายนัทพงษ์  ยศไชยวิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวทัศนีย์  คำปาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรพิน  บุตราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรจนา  ประดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริการการศึกษา


นางพรพิมล  ภาคมฤค
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจุฬาลักษณ์  จอมแก้ว
นักวิชาการศึกษา

นางสาวชุลีพร  ลาภจิตร
นักวิชาการศึกษา

งานกิจการนักศึกษา


นายกฤษณะ  กีวิไลย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางจีรวรรณ ดวงสุภา
นักวิชาการศึกษา
support_10นายทินกร   วงค์คำ


นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์ใด
แม่บ้าน

นางสาวระพีพรรณ  แสนภูวา
แม่บ้าน
support_13นายชีระวิทย์  อุดมศาสนต์
คนงาน