ทำเนียบผู้บริหารคณะครุศาสตร์

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
1. นายธร   สุนทรายุทธ์
หัวหน้าคณะ
2518 – 2519
2. นายสมศักดิ์   ภู่วิภาดาวรรธน์
หัวหน้าคณะ
2520 – 2521
3. รศ.ดร.ศักดิ์ไทย    สุรกิจบวร
หัวหน้าคณะ
2522 – 2525
4. ผศ.ทรงศรี     เนียวสกุล
หัวหน้าคณะ
2526 – 2529
5. ผศ.ยุทธศักดิ์   ฮมแสน
หัวหน้าคณะ
2530 – 2533
6. นายสุรพล    พุฒคำ
หัวหน้าคณะ
2534 – 2537
7. ผศ.ดร.พนมพร    จินดาสมุทร์
คณบดี
2538 – 2541
8. รศ.พชร    มีกลาง
คณบดี
2542 – 2545
9. ผศ.ดร.สุเทพ   การุณย์ลัญจกร
คณบดี
2546 – 2547
10. ผศ.ดร.ประยูร   บุญใช้
คณบดี
2548 – 2548
11. ผศ.ดร.มารศรี   กลางประพันธ์
คณบดี
2549 – 2552
12. รศ.ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ์
คณบดี
   2553 – 2561
13. ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร
คณบดี
2561 – 2565
14.ผศ.ดร.วสันต์  ศรีหิรัญ
คณบดี
2565 – ปัจจุบัน