คณาจารย์คณะครุศาสตร์

ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โทรศัพท์  082-8587039
 .  .
branch_1_13รศ.ดร.ศิกานต์  เพียรธัญญกรณ์
โทรศัพท์ 088-3242909
ดร.ปัณฑิตา  อินทรักษา
โทรศัพท์ 081-8717954
 .  .
เพ็ญผกา_1ดร.เพ็ญผกา  ปัญจนะ
โทรศัพท์ 093-5532696
ดร.สุมัทนา หาญสุริย์
โทรศัพท์ 084-7888567
branch_1_16ดร.ผกาพรรณ  วะนานาม
โทรศัพท์ 089-1644427
branch_1_18อ.ก้องภพ  ศิริบุตร
โทรศัพท์ 091-0387572
สรชาอ.สรชา  ผูกพันธ์
ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
อ.ชัยณรงค์ เพียรภาย
โทรศัพท์

 

ผศ.ดร.จินดา ลาโพธิ์
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โทรศัพท์ 081-0538066
 .  .
branch_81ผศ.ดร.สถิตย์  ภาคมฤค
โทรศัพท์ 081-7189583
อาจิยา_กรอบอ.อาจิยา  หลิมกุล
โทรศัพท์ 089-6441169
  .   .
ดร.ธวัชชัย ดุลยสุจริต
โทรศัพท์
 .

 

กฤตภาส_1ดร.กฤตภาส  วงค์มา
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 063-7429898
 .  .
ผศ.เบญจพร  อุผา
โทรศัพท์ 081-7291210
branch_1_14ดร.วาทินี  แกสมาน
โทรศัพท์ 082-1879964
ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล
โทรศัพท์ 087-7959168
branch_1_17อ.วัชราภรณ์  เขาเขจร
โทรศัพท์ 081-0560861
ผึ้ง_กรอบอ.ประภาวรรณ  ทองศรี
โทรศัพท์ 087-2450517
วัสยศ_กรอบอ.วัสยษฏิ์  อนันต์ปรีชากร
โทรศัพท์ 084-9558151
  .   .
ดร.อัจฉรา  ไชยสีขูรีรัง อ.สิรินทร์  ปัญญาคม
   

 


 

branch_2_11ดร.พรพิมล  ศิวินา
โทรศัพท์ 083-3539119
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 .  .
branch_2ผศ.ดร.นวพร  วรรณทอง
โทรศัพท์ 065-3232491
ธเนศพล_กรอบอ.ธเนศพล เจริญราษฎร์
โทรศัพท์ 086-2391761
 .  .
branch_2_13อ.สุริยะ  ประทุมรัตน์
โทรศัพท์ 082-1112263
branch_2_14อ.กิตติกร  รักษาพล
โทรศัพท์ 094-2573222
  .   .
branch_2_15อ.อนงลักษณ์   หนูหมอก
โทรศัพท์ 089-5749541
อรรถสิทธิ์_1อ.อรรถสิทธิ์  เกษคึมบง
โทรศัพท์ 087-5449378
 .  .
อ.อิสฬิยาภรณ์ วรกิตตนนท์
โทรศัพท์ 083-3417070

 

branch_3_4ดร.นพรักษ์   แกสมาน
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทรศัพท์ 085-8970784
 .  .
ดร.อริญชย์  พรหมเทพ
โทรศัพท์ 086-0099975
branch_3 ผศ.อภิวัฒน์  ปานทอง
โทรศัพท์ 084-7887287
 .  . 
branch_3_3อ.วีรวัฒน์  คำแสนพันธ์
โทรศัพท์ 064-0057889
branch_3_2ผศ.จีรวัฒน์  สัทธรรม
โทรศัพท์ 095-1696440
  .   .
อ.นิศาชล  ภาวงศ์
.

 

อ.อนรรฆ  สมพงษ
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
โทรศัพท์ 082-3225305
 .  .
branch_91ดร.ลดาวัลย์  มะลิไทย
โทรศัพท์ 087-0740832
branch_4อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ์
โทรศัพท์ 064-4935414
. .
branch_4_3ผศ.ดร.ศตวรรษ  มะละแซม
โทรศัพท์ 086-1829030
branch_4_4อ.นนทวรรณ   แสนไพร
โทรศัพท์ 099-4599569
. .
branch_4_2อ.อำพร  ดัชถุยาวัตร์
โทรศัพท์ 084-6143490

 

branch_5_4อ.อิชยา  จีนะกาญจน์
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว
โทรศัพท์ 083-3325822
 .  .
branch_5_2ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์
โทรศัพท์ 093-4794936
ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า
โทรศัพท์ 081-749-5448
. .
อ.ประภาวรรณ  ทองศรี
อ.วราพร  อัศวโสภณชัย .

 

branch_6_4ผศ.ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี
ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
โทรศัพท์ 084-9577557
 .  .
วาโร_กรอบรศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์
โทรศัพท์ 064-0926356
branch_6_3รศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร
โทรศัพท์ 081-7998642
  .   .
bos_6ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข
โทรศัพท์ 095-1686926
ดร.เอกลักษณ์  เพียสา
โทรศัพท์ 087-9355329
.ดร.ทรัพย์หิรัญ  จันทรักษ์
.
.

 

branch_7_4ผศ.ธราเทพ  เตมีรักษ์
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โทรศัพท์ 082-4554953
  .  . 
branch_7_1ดร.พจมาน  ชำนาญกิจ
โทรศัพท์ 087-2299840
branch_7_3อ.สรินดา  อุคำ
โทรศัพท์ 084-6018119
  .  . 
บุญส่ง_กรอบผศ.บุญส่ง  วงค์คำ
โทรศัพท์ 089-8424543
เบียร์_กรอบอ.ชุลีวัลย์  รักษาภักดี
โทรศัพท์ 083-6647585

 

อ.ทศพล  สิทธิ
ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  .  . 
branch_8ผศ.ดร.วสันต์  ศรีหิรัญ
โทรศัพท์ 093-3974871
ผศ.ดร.ภัทรดร  จั้นวันดี
โทรศัพท์ 091-2908996
  .  . 
branch_8_1ผศ.ดร.ปัญญา  นาแพงหมื่น
โทรศัพท์ 081-5447605
อ.ปวีณา อุ่นลี
โทรศัพท์ 094-2699591
branch_8_3อ.ปิยะนันท์  ปลื้มโชค
โทรศัพท์ 094-2957779
อ.เสริมวิช บุตรโยธี
โทรศัพท์

 

bos_7ผศ.สุพัตรา  ปสังคโท
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โทรศัพท์ 093-3435735
  .  . 
branch_9_3อ.หรรษา  องคสิงห์
โทรศัพท์ 098-7480899
ดร.รัชดาพรรณ  อินทรสุขสันติ
  .   .

 

ดร.พัทธนันท์ ชมภูนุช
ประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
โทรศัพท์ 063-6262424
  .  . 
branch_10_1รศ.ดร.ธนานันต์   กุลไพบุตร
โทรศัพท์ 084-7943916
branch_10_3รศ.ดร.สำราญ  กำจัดภัย
โทรศัพท์ 094-4864639
 .   .