คณาจารย์คณะครุศาสตร์

 


รศ.สุดประไทย  บุพศิริ
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 .  .

ดร.ปัณฑิตา  อินทรักษา

ดร.ผกาพรรณ  วะนานาม
 .  .

ดร.เพ็ญผกา  ปัญจนะ

ดร.สุมัทนา หาญสุริย์

ผศ.ก้องภพ  ศิริบุตร

อ.สรชา  ผูกพันธ์

ผศ.ชัยณรงค์ เพียรภายลุน

อ.ไกรลิขิต ลาดปะละ
.

อ.สุภาวดี ศรีหิรัญ


ผศ.ดร.จินดา ลาโพธิ์
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 .  .

ผศ.ดร.สถิตย์  ภาคมฤค

อ.อาจิยา  หลิมกุล
  .   .

ผศ.ดร.ธวัชชัย ดุลยสุจริต

ผศ.ดร.สุรชัย ชิณบุตร
 .

 


ดร.กฤตภาส  วงค์มา
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 .  .

ผศ.เบญจพร  อุผา

ดร.วาทินี  แกสมาน

ผศ.ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล

อ.วัชราภรณ์  เขาเขจร

อ.ประภาวรรณ  ทองศรี

อ.วัสยษฏิ์  อนันต์ปรีชากร
  .   .

ดร.อัจฉรา  ไชยสี ขูรีรัง

อ.สิรินทร์  ปัญญาคม
   

 


 


ดร.พรพิมล  ศิวินา
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 .  .

ผศ.ดร.นวพร  วรรณทอง

อ.อิสฬิยาภรณ์ วรกิตตนนท์
 .  .

อ.ธเนศพล เจริญราษฎร์
อรรถสิทธิ์_1อ.อรรถสิทธิ์  เกษคึมบง
  .   .

 


ดร.นพรักษ์   แกสมาน
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 .  .
ดร.อริญชย์  พรหมเทพ
ผศ.อภิวัฒน์  ปานทอง
 .  . 

อ.วีรวัฒน์  คำแสนพันธ์

ผศ.จีรวัฒน์  สัทธรรม
  .   .

อ.นิศาชล  ภาวงศ์
.

 


ดร.ลดาวัลย์  มะลิไทย
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
 .  .

อ.อำพร  ดัชถุยาวัตร์

อ.เพ็ญพรรษา  อุ้ยปัดฌาวงค์
. .

ผศ.ดร.ศตวรรษ  มะละแซมดร.นนทวรรณ   แสนไพร
. .

อ.อนรรฆ สมพงษ์

 


อ.อิชยา  จีนะกาญจน์
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 .  .

ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า

อ.วราพร  อัศวโสภณชัย
. .
อ.ประภาวรรณ  ทองศรี
.

 


รศ.ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี
ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
 .  .

รศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

รศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร
  .   .

ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข

ผศ.ดร.เอกลักษณ์  เพียสา
.

ดร.ทรัพย์หิรัญ  จันทรักษ์
.
.

 

ผศ.ดร.ธราเทพ  เตมีรักษ์
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  ..  . 

ดร.พจมาน  ชำนาญกิจ

อ.สรินดา  อุคำ
  ..  . 

ผศ.บุญส่ง  วงค์คำ


อ.ชุลีวัลย์  รักษาภักดี
.

 


อ.ทศพล  สิทธิ
ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ..  . 

ผศ.ดร.วสันต์  ศรีหิรัญ

ผศ.ดร.ภัทรดร  จั้นวันดี
  ..  . 
branch_8_3อ.ปิยะนันท์  ปลื้มโชค
อ.ปวีณา อุ่นลี
.

อ.เสริมวิช บุตรโยธี

 


ผศ.สุพัตรา  ปสังคโท
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
  ..  . 

ดร.หรรษา  องคสิงห์

ดร.รัชดาพรรณ  อินทรสุขสันติ
  ..   .

อ.อนงลักษณ์   หนูหมอก

อ.สุริยะ  ประทุมรัตน์
.

อ.กิตติกร  รักษาพล

 


ดร.พัทธนันท์ ชมภูนุช
ประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  .  . 

รศ.ดร.ธนานันต์   กุลไพบุตร

รศ.ดร.สำราญ  กำจัดภัย
.

ดร.ปุณฑริกา น้อยนนท์