แหล่งสืบค้นข้อมูลวิจัย

thssis4

 

dot2 ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศ การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
dot2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
dot2 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
dot2 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
dot2 สํานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)
dot2 ฐานข้อมูลการวิจัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน
dot2 ฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย
dot2 ฐานข้อมูล CMU r-Thesis (ม.เชียงใหม่)
dot2 คลังผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ Thai National Research Repository (TNRR)
dot2 ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ERTC)
dot2 คลังเอกสารดิจิตอล งานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dot2 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dot2 โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS – Thai Library Integrated System สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
dot2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
dot2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
dot2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
dot2 ฐานข้อมูลด้านการคลัง กระทรวงการคลัง
dot2 ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
dot2 ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
dot2 ฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย