แหล่งทุนเผยแพร่บทความวิจัย

thssis6

 

dot2 เปิดรับสมัคร Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016/17ปีงบประมาณ2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ บริติช เคาซิล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันของนักวิจัยไทยและสหราชอาณาจักร(UK)  โดยโครงการวิจัยมี Thematic priority areas     4ด้าน ได้แก่ เกษตรและอาหาร, สุขภาพ,พลังงาน, สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เนื้อหาของข้องเสนอโครงการต้องมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม กรอบระยะเวลา 1 ปี ทางฝ่าย UK ให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัย UK  ไม่เกินโครงการละ 50,000 ปอนด์ และฝ่ายไทยให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยไทยไม่เกินโครงการละ 2,500,000 บาทนั้น ดาวน์โหลดรายละเอียดสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 22.00 น. ผ่านทางเวบไซต์http://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/Newtonfund/institutional-links  
 .
dot2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและนวัตกรรมประจำปี 2559  ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.nrct.go.th และ wwwpriv.nrct.go.th และสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. 02 5612445  ต่อ 459
.
dot2 มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย (Toyota Thailand Foundation)
ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์, นักวิจัย, นักศึกษาหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในต้านสาขา
สิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางอนุรักษ์ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
http://www.toyota.co.th/th/ttf/ttf_home.asp
.
dot2 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)
มูลนิธิได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2536 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. ซึ่งใช้เป็นเงินกองทุนถาวรเพื่อนำ
ดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 644 8150-99 ต่อ 634
http://www.ttsf.or.th/activity2.php
.
dot2 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC) 
หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มีหน้าที่ในการสนับสนุน
และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน อุตสาหกรรม, การเกษตร, วัตถุดิบทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2564-6700
http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/rde-funding.asp
.
dot2 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มีหน้าที่ในการสนับสนุนและ
พัฒนาการวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทโทร. 0-2564-6900 โทรสาร. 0-2564-6901-5
http://www.nectec.or.th/
.
dot2
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความสามารถทางด้านวิศวกรรมของ
โลหะและ วัสดุของประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2564-6500 
http://www.mtec.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=156
.
dot2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสุขภาพของชาติอย่างมีระบบและสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์
และการสาธารณสุขในประเทศไทย
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2951-1286-94
http://r2r.hsri.or.th/
.
dot2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารสุข 
มีหน้าทีดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยการควบคุมกำกับ กำหนดมาตรฐานและเฝ้าระวังความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั้งยังสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานคุ้มครอง
ผู้บริโภคอันเกี่ยวกับอาหารและยาเครื่องสำอาง ฯลฯ
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2590-7000
http://intra.fda.moph.go.th/fdaifo.nsf
.
dot2
สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่ในการเป็นผู้นำและศูนย์ประสานในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและมลภาวะ
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2265-6500
http://www.onep.go.th/
.
dot2
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เป็นองค์กรที่สนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัย เพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของสังคมไทย
รวมถึงการพัฒนาที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2278-8200
http://www.trf.or.th/fund/
.
dot2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ทำหน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน
ประสานความร่วมมือเพื่อ ให้คนไทยริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยไม่จำกัดกรอบ
วิธีการ เป็นองค์กรด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมติของสมัชชาสุขภาพโลก ด้านการสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2298-0500
http://www.thaihealth.or.th/partner/application-process
.
dot2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) 
เป็นองค์การเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ทั้งให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3314-5
http://www.sac.or.th/home.html
.
dot2 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีทุนสนับสนุนการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2247-0033
http://www.culture.go.th/www/th/
.
dot2 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2422-8888
http://www.ocac.go.th/index.php?page=plan&op=showGroup&year=2552
.
dot2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เสนอของบประมาณประจำปี
ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและเกื้อกูลการถ่ายทอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้งานวิจัยสู่ภาคสังคม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และให้บริการทางวิชาการการวิจัยและเป็น
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร โทร0-2561-2445
http://nrct.go.th/
.
dot2 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มีภารกิจ เกี่ยวกับ การท่องเที่ยว ในการพัฒนามาตรฐาน การบริการด้านการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง
การสนับสนุนการ ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีทุนสนับสนุนในลักษณะงานจ้างที่ปรึกษา
นักวิจัยที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2219-4010-17 ต่อ 442
http://www.tourism.go.th/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=9&Itemid=38