แหล่งตีพิมพ์บทความวิจัย

thssis5

 

dot2 วารสารดำรงวิชาการ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)
dot2 วารสารรัฐประศาสนศาสตร (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
dot2 วารสารพัฒนาสังคม (คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
dot2 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
dot2 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
dot2 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
dot2 วารสารไทยคดีศึกษา(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
dot2 วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
dot2 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
dot2 วารสารประชากรและสังคม(สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม)
dot2 วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
dot2 วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์(คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
dot2 วารสารเอเชียปริทัศน์(สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
dot2 MANUSYA (หน่วยงานอิสระ โดยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
dot2 Prajna Vihara. The Journal of Philosophy and Religion (มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ)
dot2 วารสารบริหารธุรกิจ(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
dot2 The Journal (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
dot2 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
dot2 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
dot2 วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
dot2 วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
dot2 วารสารสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
dot2 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
dot2 วารสาร JARS (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dot2 วารสาร Sasin Journal of Managemen(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
dot2  Academic Exchange Quarterly
dot2 Asian Ethnicity
dot2 Asia-Pacific Population Journal 
dot2 Canadian Journal of Development Studies
dot2 Corporate Ownership and Control
dot2 Manusya: Journal of Humanities
dot2 Journal of Population and Social Studies
dot2 Mon-Khmer Studies (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล)
dot2 Thammasat Review (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
dot2 วารสารเอเชียปริทัศน์  / Asian Review (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
dot2 Rian Thai: International Journal of Thai Studies (สถาบันไทยศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
dot2 Corrections Today