สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์(4 ปี)
                    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Program in Industrial Arts

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)
                   (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Industrial Arts)

ปรัชญา
              ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ทักษะ เจตคติคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครูให้เป็นคนดีมีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

ความสำคัญ
            ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง

จุดเด่น        
          1. มีความรู้และทักษะในศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แลพัฒนาวิชาชีพ
          2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทางการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ และสอดคล้องตามบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสถานการณ์โลก
          3.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
            1. ครูสอนวิชาทางด้านอุตสาหกรรมศิลป์ในทุกสังกัด
            2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
            3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
            4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
            5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา