สาขาวิชาเคมี

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(4 ปี)
                    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Program in Chemistry

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
                   (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Chemistry)

ปรัชญา
              มุ่งผลิตบัณฑิตเคมีให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเคมี สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ความสำคัญ
            ครูเคมีเป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติ ดังนั้นการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทางเคมีทุกระดับควรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

จุดเด่น 
         1. มีความรู้ ความเข้าใจทางเคมีและวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ด้านเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         2. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถออกแบบปฏิบัติการทางเคมีให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางเคมีได้อย่างสร้างสรรค์
        3.  มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ในการแสวงหาความรู้ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์ทั้งหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะตนเอง และวิชาชีพ
        4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตสาธารณะ และไม่ทุจริตทางวิชาการ 
        5. มีจิตวิทยาศาสตร์ มีบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดี คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีมได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
            1. ครูวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาของภาครัฐและเอกชน
            2. ครูวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของภาครัฐและเอกชน
            3. นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
            4. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ
            5. นักวิชาการทางการศึกษา
            6. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   อาจารย์ ดร.สุมนา  ถวิล

อาจารย์สิรินทร์ ปัญญาคม

อาจารย์ ดร.ทิติยา  ศรีภักดี

ผศ.อรุณฉาย เตมียเวส

อาจารย์  ดร.ณัฐวี  ภูมิสุข