สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)
                    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Program in Social Studies

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
                   (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Social Studies)

ปรัชญา
               ผลิตบัณฑิตสังคมศึกษาที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและ จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกับ บุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

ความสำคัญ
          ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคนซึ่งได้แก่เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้านจึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชนเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง

จุดเด่น
             1. เป็นครูปฐมวัยที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครูปฐมวัยและความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการออกแบบและจัดประสบการณ์ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้กับเด็กปฐมวัย
             2. สามารถปฏิบัติงานครูปฐมวัยด้วยความมุ่งมั่นอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความเอื้ออาทรมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
             3. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้นํา และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ตามบริบทสังคมและท้องถิ่น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
             1. ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด
             2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
             3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
             4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
             5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา