สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
                    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Program in Science Education
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
                   (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Science Education)

ปรัชญา
            ผลิตครูที่มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบครูมืออาชีพ สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

ความสำคัญ
           ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง

จุดเด่น
         1. บัณฑิตสามารถออกแบบกิจกรรม และจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน โดยใช้หลักการทฤษฎี เนื้อหสาระวิทยาศาสตร์ อย่างมีความรับผิดชอบ
และมีจิตสาธารณะ
         2. บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างมุ่งมั่น และสอดคล้องกับภาระงาน
         3. บัณฑิตสร้างนวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้ในความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนำเสนองานทางวิชาการได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
        1. ครูสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปในทุกสังกัด
        2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
        3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
        4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
        5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา