สาขาวิชาฟิสิกส์

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)
                    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Program in Physics

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
                   (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Physics)

ปรัชญา
              มุ่งผลิตครูที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ทักษะ เจตคติคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

ความสำคัญ
            ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้าผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง

จุดเด่น
           บัณฑิตมีอัตลักษณ์ คือ เก่งด้านวิชาการ เชี่ยวชาญการสอนฟิสิกส์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
            1. ครูสอนวิชาฟิสิกส์ในทุกสังกัด
            2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
            3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
            4. ผู้ช่วยนักวิจัย
            5. พนักงานบริษัททั้งในประเทศ ต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
            6. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา