สาขาวิชาพลศึกษา

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)
                    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Program in Physical Education

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
                   (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Physical Education)

ปรัชญา
              สาขาวิชาพลศึกษา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางพลศึกษาที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานวิชาชีพครูและมีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถที่หลากหลายในกีฬาไทยและกีฬาสากล

ความสำคัญ
            หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนองนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติโดยเน้นความส าคัญใน การพัฒนาคนพัฒนาสังคม

จุดเด่น
         1. ปฏิบัติและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนได้
         2. เป็นผู้นำทางการออกกำลังกายในองค์กรและสถานประกอบการสุขภาพ
         3. เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา และตัดสินกีฬาได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
           1. ข้าราชการครูพนักงานในสถานศึกษาของรัฐ หรือครูในสถานศึกษาเอกชน
           2. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางพลศึกษาและกีฬาในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
           3. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานของรัฐและเอกชน
           4. เจ้าของกิจการหรือเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการเกี่ยวกับสุขภาพ
           5. ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬา และผู้จัดการทีม