สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(4 ปี)
                    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Program in Innovation and Computer Education

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา)
                   (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Innovation and Computer Education)

ปรัชญา
              ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีภาวะผู้นำการเรียนรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครูให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

ความสำคัญ
              ปัจจุบันอาชีพครูปฐมวัยถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้านจึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูปฐมวัย คือการปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและ มีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง

จุดเด่น
         1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
         2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
         3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
         4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
         5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
            1. ครูสอนวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วิชาโสตทัศนศกึษา วิชาเทคโนโลยี(กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และวิชาการงานอาชีพในทุกสังกัด
            2. บุคลากรสายสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
            3. บุคลากรของหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
            4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพเฉพาะทางอื่นๆ